Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I / LUB ZMIANĘ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYMAGANE:

Wniosek powinien zawierać:

  1. Dane składającego wniosek (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu), a także podpis osoby składającej wniosek lub osoby reprezentującej firmę, a w przypadku działania przez pełnomocnika – dane i podpis pełnomocnika.

  2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem terenu, należy wskazać jego imię i nazwisko oraz adres.

  3. Nazwę obrębu oraz aktualny numer geodezyjny działki (lub działek), której dotyczy wniosek.

  4. Określenie dotychczasowego i proponowanego przeznaczenia terenu.

  5. Wskazane jest dołączenie załącznika graficznego z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Podawcze Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1

Udzielanie wszelkich informacji w sprawach załatwianych przez Wydział Architektury i Urbanistyki odbywa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców - parter, stanowisko nr 3 oraz pod numerem telefonu: (61) 65-10-718

OPŁATY:

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłatę uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. w momencie składania wniosku, w formie przelewu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Nr konta bankowego: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Informacja o przyjęciu wniosku jest udzielana w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku do Urzędu. Natomiast termin sporządzenia lub zmiany planu miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwy do określenia.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.


Data ostatniej modyfikacji strony: 21-12-2018